Read More

Tôi vốn bất nhân

Giờ thì tôi hiểu tại sao có nhiều loại người, tại sao có những người chỉ quan tâm đến mình, tại sao có những người luôn chăm lo gia đình, tại sao có những người […]