Tag: impacted

Read More

Những người Ảnh Hưởng Đến Cuộc ĐỜi Tôi

Chợt suy nghĩ về những người tạo ra sức ảnh hưởng lớn nhất và tạo ra mình như mình của ngày hôm nay, và mình ghép ra bức hình này. Freddie Mercury là người có […]