20170206-GR-18.3 mm f-2.8-28 mm-tumi-12

Tôi, dừng xe trên cầu Rồng ở Đà Nẵng để chụp hình