20170606-GR-18.3 mm f-2.8-cauchuy-01

Cầu vượt trước mặt sân bay trong quá trình thi công