20171104-GR-18.3 mm f-2.8-traffic-light-02

Mưa, giao lộ Phan Đăng Lưu, Nguyễn Kiệm, 2018