20200131-others-RICOH GR III–28 mm-006

Cầu thang bộ ở Etown 1, Cộng Hòa