20200203-others-DC-GF9-LUMIX G 14-F2.5-28 mm-004

Cầu thang bộ ở Etown 1, Cộng Hòa