Tag: Tự sự

Read More

Chân Dung Tự Họa

Làm manager có thể code được không khi một tuần họp tầm 25-28 buổi? Có thể chụp nhiều hình được không? Có thời gian chơi với con không? Câu trả lời là có, vì ngoài […]